Menu

Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Περιβαλλοντική Ομάδα Πα.Μακ.

                       
Το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS) του ΠαΜακ στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο αναπτύχθηκε το 2005 και από τότε πιστοποιείται συνεχώς  σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS 1221/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον αστικό κορμό της Θεσσαλονίκης στον οποίο φιλοξενείται.


Αφετηρία μας είναι η καταγραφή των σημερινών επιπτώσεων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο περιβάλλον, των απαραιτήτων δράσεων μείωσής τους και η επιμόρφωση φοιτητών και προσωπικού ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια (π.χ. μέσω  προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών, αναπλάσεων του Πανεπιστημιακού χώρου, προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.α.). Στοχεύουμε το Πανεπιστήμιό μας να αποτελέσει πρότυπο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τόσο προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης όσο και προς άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς.


Στα πλαίσια του προγράμματος δραστηριοποιείται η Περιβαλλοντική Ομάδα εθελοντών φοιτητών του ΠαΜακ. Βασικοί της στόχοι είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των μελών της πανεπιστημιακής και της ευρύτερης κοινότητας,  περιβαλλοντικών σεμιναρίων, ανακύκλωσης, προβολών, επισκέψεων σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δενδροφυτεύσεων, καθαρισμών, αναπλάσεων κοινωνικών χώρων, εκπαιδευτικών ασκήσεων – εκδρομών και λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων.  Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλους τους φοιτητές.


Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος, γρ. 101site www.perivpamak.gr 
FB:  «Περιβαλλοντική Ομάδα ΠαΜακ», ΕΔΩ   
Διεύθυνση: Εγνατίας 156, Τ.Κ.54636
Τηλέφωνο: 2310 891364

Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης - Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Τηλέφωνο : 2310- 891680
University of Macedonia’s Eco-Management Office:
a decade’s success story

The Eco-Management Office of the University of Macedonia (EMAS-EDIN) aims at the constant improvement of the University’s Eco-Management System, which was first certified according to the Eco-Management and Audit Scheme, EMAS (Regulation (EC) No 761/2001 (EMAS II)) in 2005 and since then renews successfully its registration annually. The main two goals of the Office are the reduction of the University’s environmental impact and the constant improvement of the University community’s environmental awareness. It is worth noticing that the UoM is the first public organisation in Greece certified by EMAS.
In pursuing the first goal, we started in 2004 by reviewing the University's environmental impact, identifying all necessary actions to minimise it and finally implementing a set of actions in a pilot phase. In the same time a core group of students and personnel were trained in order to actively participate in the implementation of these actions. We established processes and procedures and gradually, through our annual evaluations, we improved the system, enlarged the group of participants, incorporated more actions and improved the targets of every existing action. Our efforts led to the improved of many crucial environmental indicators in the same time that we recorded substantial reductions in the university’s expenses. These improvements are reported in the certified annual EMAS Reports during the last decade. The main actions organised by The Eco-Management Office are:
- The initiation of an extensive recycling program for 18 materials: we recycle paper, plastic, electrical devices, batteries, lamps, CDs/DVDs, inks, toners, plastic lids, wood pallets, metal, organic waste (compost), glass, aluminium, shoes/clothes/bags/games, styrofoam oil and x-rays.
- ‘Greening’ the University’s public spaces: We have rehabilitated three terraces and a balcony in order to increase green spaces in the campus and we have grown a vegetable garden and a fruit plantation in the campus’ yard.
- Awareness raising campaigns on: energy and water use saving, paper poster reduction, food environmental evaluation, practical ecological everyday tips, photo exhibitions, information points, trash art, environmental movie shows, etc.
- Organisation of environmental seminars, on issues such as Climate Change, Ecology and Science, Social Economy, Ecological Footprint, Veganism and Animal Rights, Voluntarism, First Aid, etc.  

With respect to our second goal, increasing environmental awareness, we moved in two directions: incorporating the environmental aspect into the academic curriculum and establishing the
Students’ Environmental Team.  Over the last decade University of Macedonia has introduced a number of courses with environmental content and continuous to strive in incorporating the environmental aspect in as many subjects as possible. Currently, UoM offers many options for under and post graduate students who want to attend a ‘green’ course. More than 300 students per year attend courses such as: ‘Environmental Economics and Natural Resources’, ‘Environmental Management and Entrepreneurship’, ‘Introduction to Environmental Economics’, etc, in various under graduate and post graduate departments. 
The volunteer Students’ Environmental Team of UoM, founded in 2005, is coordinated by the Eco-Management Office and is open to all students. It is a group of people actively working towards sustainability, contributing to moving towards a society that respects both human and natural capital. Its environmental activities include: visits in places of environmental interest, such as Recycling Centers and environmental exhibitions, tree planting in the rural areas near Thessaloniki, cleaning events in various areas of natural beauty, greening of public and social spaces, educational excursions in mountainous areas of north Greece, participation in many ecological festivals, events and competitions, cooperation with environmental NGOs, voluntary organisations and public organisations, publishing our actions in the media, etc.  
Apart from the two main goals detailed above, our actions aim at changing ourselves, our everyday behaviour as well as the space we use. We further hope that our effort sets an example for other educational institutions and public authorities in Greece to follow and we are ready to provide assistance in building capacity.

Photos of all the actions of the office and the Environmental Team can be found HERE 
Environmental Management Office, UoM, 1st floor, No. 101,
email: emas@uom.edu.gr  
Phone: +30-2310-891364